Tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilö

 

Joutseno Boxing club ry, 203.054

Putkinotkontie 25

54100 Joutseno

0503502787

joboclub@gmail.com

Rekisterin nimi

Joutseno Boxing club ry:n jäsenrekisteri

Jäsenrekisteri

Rekisterissämme käsitellään Joutseno Boxing clubin jäsenien sekä Joutseno Boxing club ry:n toimintaan liittyvien organisaatioiden yhteyshenkilöiden henkilötietoja.

Henkilötietojen käsittelyn peruste ja käyttötarkoitus

Rekisterimme käyttötarkoitus on rekisteröityjen jäsenien, sekä yhteystyökumppaneiden tietojen ajantainen hallinta, ylläpito ja kehittäminen jäsenyyden aikana, sekä myös päättyneiden jäsenyyksien dokumentaation hallinta rekisterissä.

Henkilötietojen käsittely perustuu

 1. Joutseno Boxing club ry:n lainsäädännölliseen velvoitteeseen ylläpitää jäsenrekisteriä jäsenten osalta.

 2. Yhteistyökumppanien osalta sopimuksen täytäntöönpano, sekä mahdollisen rekisterinpitäjän muuhun perusteltuun etuun. Rekisterinpitäjän etu sopimustilanteissa on taloudellisten saatavien ja vastuiden valvonta.

 3. Luottamushenkilöiden osalta rekisteröinti perustuu yhdistyslainsäädäntöön.

Käsiteltävät henkilötiedot:

Rekisterissä käsitellään Joutseno Boxing club ry:n jäsenten henkilö- ja yhteystietoja, sekä muita jäsenyyteen tai koulutuksiin ja tapahtumiin osallistumiseen liittyviä tarpeellisia tietoja. Näitä tietoja ovat:

 • Jäsenen nimi

 • Postiosoite

 • Puhelinnumero

 • Sähköpostiosoite

 • Syntymäaika

 • Henkilötunnus (Suomen Nyrkkeilyliiton harrastajalisenssiä varten)

 • Alaikäisiltä huoltajan nimi, puhelinnumero, sekä sähköpostiosoite.

Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään jäseniltä ja seuran toimintaan muuten osallistuvilta.

Henkilötietojen suojaaminen ja tietoturva

Digitaalisesti käsiteltävät henkilötiedot on suojattu ja tallennettu järjestelmään, johon on rajattu pääsy vain sellaisilla henkilöillä, jotka tarvitsevat kyseisiä tietoja seuran tehtävien hoitamiseksi. Kyseisillä henkilöillä on käytössään henkilökohtaiset käyttäjätunnukset ja salasanat.

Henkilötiedot on suojattu ulkopuoliselta käytöltä ja jäsentietojen käyttöä valvotaan. Käytetyt työasemat ja tallennusmediat ovat salattu.

Henkilötietojen säännönmukaiset luovutukset ja siirrot

Tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta kolmansille osapuolille. Poikkeuksena osallistujalistojen luovuttaminen koulutusten tai kilpailujen järjestäjille, tilaajille tai kouluttajille. Joutseno Boxing club ry ei luovuta jäsenten tietoja suoramarkkinointitarkoituksiin. Henkilötiedot luovutetaan rekisterin ylläpitäjälle. Henkilötietoja voidaan siirtää muille rekisterin palveluntarjoajaa vaihdettaessa uudelle järjestelmän ylläpitäjälle. Henkilörekisterin teknisen ylläpidon ja käsittelyn toteuttava rekisterinpitäjän yhteistyökumppani voi siirtää henkilötietoja soveltuvan yksityisyyden suojaa koskevan lainsäädännön ja tämän tietosuojaselosteen mukaisesti.

Henkilötietojen säilytysaika

Jäsentiedot säilytetään rekisterissä niin kauan kuin rekisteröity on Joutseno Boxing club ry:n jäsen tai sopimuskumppani ja sopimukseen perustuvan ajan.

Jäsenrekisteristä poistetaan vuosittain jäsenten tiedot, jotka eivät ole maksaneet jäsenmaksua kyseessä olevalle kaudelle.

Sopimuskumppanin tiedot säilytetään vähintään kolmen vuoden ja enintään kymmenen vuotta sopimuksen vanhentumisajan päättymisestä.

Rekisteröityjen oikeudet:

Rekisteröidyllä on lähtökohtaisesti oikeus soveltun tietosuojalainsäädännön mukaisesti milloin tahansa:

 • saada tieto henkilötietojensa käsittelystä

 • saada pääsy omiin tietoihinsa, muokata ja tarkastaa itseään koskevat Joutseno Boxing club ry:n käsittelemät henkilötiedot

 • vaatia henkilötietojensa poistamista (oikeus tulla unohdetuksi)

 • peruuttaa suostumuksensa ja vastustaa henkilötietojensa käsittelyä siltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen

 • vaatia henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista

 • tulla informoiduksi tapahtuneesta tietoturvaloukkauksesta.

Rekisteröidyn tulee esittää edellä mainitun oikeuden toteuttamista koskeva pyyntö tämän tietosuojaselosteen Yhteydenotot-kohdan mukaisesti. Joutseno Boxing club ry voi pyytää rekisteröityä tarkentamaan pyyntöään kirjallisesti ja varmentamaan rekisteröidyn henkilöllisyyden ennen pyynnön käsittelemistä. Joutseno Boxing club ry voi kieltäytyä pyynnön toteuttamisesta soveltavassa laissa säädetyllä perusteella.

Oikeus valittaa valvontaviranomaiselle

Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle taikka sen Euroopan unionin jäsenvaltion valvontaviranomaiselle, jossa rekisteröidyn asuinpaikka tai tai työpaikka sijaitsee, mikäli rekisteröity katsoo, että hänen henkilötietojaan ei ole käsitelty soveltuvan tietosuojakäytännön mukaisesti.

Seuraus mikäli tietoja ei luovuta

Yhdistyksen jäseneksi tai luottamustehtävään ei voida päästä ilman pakollisten tai käsiteltävien tietojen luovuttamista.

Yhteydenotot

Rekisteröidyn oikeuksien käyttämistä koskevat pyynnöt, kysymykset tästä tietosuojaselosteesta ja muut yhteydenotot tulee tehdä sähköpostitse osoitteeseen: joboclub@gmail.com. Rekisteröity voi myös ottaa yhteyttä henkilökohtaisesti tai kirjallisesti yhteyshenkilöön.

Muutokset tähän tietosuojaselosteeseen

Tätä tietosuojaselostetta voidaan päivittää esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa. Tämä ilmoitus on päivitetty 24.5.2018